Du är här:

Miljöpolicy

"Vi ska vara föredömen genom att vara aktsamma om miljön så att vi uppfattas som en miljöanpassad flygplats."

Stockholm - Västerås Flygplats miljöpåverkan utgörs främst av:

* Utsläpp till luft från fordon, drivmedelshantering mm

* Utsläpp till mark och vatten från halkbekämpning

* Förbrukning av naturresurser såsom fossila bränslen

* Buller och utsläpp till luft från flygplanen vid start och landning (LTO)

Stockholm - Västerås Flygplats miljöarbete bygger på ständiga förbättringar ur miljösynpunkt. Detta sker genom att vi årligen utarbetar övergripande och detaljerade miljömål samt handlingsprogram för miljöarbetet. När ett miljömål är uppnått skall ett nytt mål antas.

Flygplatsen förebygger föroreningar med att minska utsläppen till luft, mark och vatten samt genom införande av ny miljöanpassad teknik.

Miljöarbetet är en naturlig del av vår verksamhet och är kopplat till verksamhetsplanering och budget. Det är viktigt att all personal gör sitt bästa för att minska företagets miljöpåverkan. 

Vid inköp av varor, utrustning coh tjänster ska bästa produktvalsprincipen tillämpas, dvs att välja det mest miljöanpassade alternativet när vi har möjlighet.

Stockholm - Västerås Flygplats skall verka för att entreprenörer på flygplatsen tillämpar miljöarbete som är likvärdigt med flygplatsens.

Flygplatsen skall aktivt informera omvärden om våra miljöinsatser och därigenom skapa förtroende för verksamheten.

Stockholm - Västerås Flygplats ska följa alla lagar och krav från myndigheter och helst överträffa dem.